१) कुरान पाक कसलाई भनिन्छ ?
उत्तर: अल्लाह तआलाको तर्फबाट हजरत मुहम्मद सलल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि अवतरित एक पवित्र किताबलाई कुरान भनिन्छ।

२) कुरान पाकमा पहिलो वही(अल्लाहको संदेश) कहाॅ उत्रियो र त्यसका शब्दहरू के थिए ?
उत्तर: गारे हिरामा अवतरित भयो, पहिलो वहीको शब्द थिए- “इकरअ बिस्मि रब्बिकल्लजी ख लक”

३) बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुन- कुन सूरत(अध्याय) का हिस्सा हुन् ?
उत्तर: सूरह फातिहा र सूरत नमल।

४) हुजूर सलल्लाहु अलैहि वसल्लममाथि पहिलो वहीमा कति आयत(वाक्य) अवतरित भए ?
उत्तर: पाॅच आयतहरू।

५) नबी-ए करीम सलल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि सबैभन्दा पहिला कुन सूरत अवतरित भयो ?
उत्तर: सूरह अलक

६) कुरान पाकमा कति पारा, सज्दा, रूकूह, सूरत र आयत छन् ?
उत्तर: तीस पारा, 14 सज्दा, पाॅच सय अन्ठाउन्न रुकूह, 114 सूरह र 6666 कुल आयत छन्।

७) नबी-ए करीम सलल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन ठाउॅ इबादत(पूजा/प्रार्थना) मा मस्त हुनुन्थ्यो कि कुरान पाकको अवतरण हुन शुरू भयो ?
उत्तर: गारे हिरामा ।

८) कुरान पाक कुन महीनामा अवतरित भयो ?
उत्तर: रमजानुल मुबारकमा।

९) कुरान कुन रातमा अवतरित भयो ?
उत्तर: लैलतुल कद्रमा ।

१०) कुरान पाकमा कति सूरह मदनी(हिजरत पछि उत्रिएका) र कति सूरह मक्की(हिजरत भन्दा पहिल्यै उत्रिएका) छन् ?
उत्तर: 22 मदनी र 82 मक्की हुन्।

१३) कुरान पाकमा कुल कति शब्द छन् ?
उत्तर: छ्यासी हजार चार सय तीस ।

१४) कुरान पाकमा कुल कति जबर, जेर, पेश र नुक्ता(बिन्दी) प्रयोग भएका छन् ?
उत्तर: जबर 53223, जेर 39582, पेश 8804, नुक्ता 105684 ।

१५) कुरान पाकमा कसले तशदीद, हमजा र मद्द लगाए ?
उत्तर: खलील बिन अहमद बसरीले ।

१७) कुरान पाकमा ‘कुल’ बाट कति सूरह शुरू भएका छन् ?
उत्तर: चार सूरहमा ।

१६) कुरान पाकमा सबैभन्दा बढी अलिफ अछ्यर प्रयोग कति पटक भएको छ ?
उत्तर: 48872 पटक।

१८) नबी-ए करीम सलल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत(बसाईसराइ) को लागि घरबाट प्रस्थान हुदा कुन सूरह पढ्दै हुनुहुन्थ्यो ?
उत्तर: सूरह यासीन।

१९) त्यो कुन सूरह हो जसलाई दस पटक पढ्दा कुरान पाकको पूण्य मिल्छ ?
उत्तर: सूरह यासीन।

३०) त्यो कुन सूरह हो जसलाई कुरान पाकको दील भनिन्छ ?
उत्तर: सूरह यासीन।

३१) नबी-ए पाक सलल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई “यासीन” को नामबाट कुन सूरहमा याद गरिएको छ ?
उत्तर: सूरह यासीन ।

३२) कुरान पाकमा हज्जाज बिन यूसुफ सक्फीले कहिले जबर, जेर, पेश आदि लगाए ?
उत्तर: 143 हिजरीमा ।

३३) कुरान पाकमा कहिले  बिन्दी लगाइए ?
उत्तर: 86 हिजरीमा ।

३४) कुरान पाकमा सबैभन्दा बढी ताकीद(नसीहत/पाठ) कुन कुरालाई दिइएको छ ?
उत्तर: नमाज र जकातको ।

३५) कुरान पाकको कुन सूरह छ जसलाई अश्शफिया र शिका भनिएको छ ?
उत्तर: सूरह फातिहा ।

३६) कुरान पाकको कुन सूरह दुआको रूपमा छ ?
उत्तर: सूरह फातिहा ।

३७) त्यो कुन सूरह हो जुन एकपटक मक्का मुअज्जमा र अर्को पटक मदिना मुनव्वरामा अवतरण भयो ?
उत्तर: सूरह फातिहा

३८) सूरए फातिहामा कति स्थान यस्ता छन् जसलाई गलत पढ्दा कुफ्र जारी हुन्छ ?
उत्तर: दुई “अनअम-त अलैहिम, इय्या-क नअबुदु।

३९) अलिफ लाम मीम बाट कति आयत शुरू हुन्छन् ?
उत्तर: 6 सूरत।

४०) कुरानले आफ्नो कलाम(कुरा) कुन अछ्यरबाट शुरू गरेको छ ?
उत्तर: बे बाट ।

४१) आलमे अरवाह(आत्म/रूहको संसार) मा मानिसले सबैभन्दा पहिला कुन शब्द प्रयोग गरेका थिए ?
उत्तर: “बला” ।

४२) नुजूल(आकासबाट उत्रिदा) को हिसाबमा सूरए फातिहाको कुन नम्बर हो ?
उत्तर: पाॅचौ ।

४३) हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलामले कुन शब्दमा नबी-ए करीम सलल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई रसूल भएको खुशीको खबर सुनाउनु भयो ?
उत्तर: मुहम्मद सलल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशीको खबर स्वीकार गर्नुस, तपाई अल्लाहका रसूल र म जिब्राईल हुं।

४४) कुरान पाक उत्रिने शुरूवात कहिले र कुन दिनमा भयो ?
उत्तर: रमजानुल मुबारक साढे बाह्र हिजरत भन्दा पहिला, जुमअतुल मुबारक लैलतुल कद्रमा ।

४५) कुरान पाक उत्रिने शुरूवात कुन सन् ईश्वीमा भयो ?
उत्तर: 14 अगस्त 610 ईश्वी ।

४६) हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुन सहाबीको रूपमा कुरानको संदेश लिएर आएका थिए ?
उत्तर: हजरत दहिया कलबी रजियल्लाहु अन्हु ।

४७) कुरान पाकको बढी हिस्सा दिनमा उत्रियो  या रातमा  ?
उत्तर: दिनमा ।

४८) कुरान पाकको पहिलो संदेश लेख्ने वाला को थिए ?
उत्तर: हजरत खालिद बिन सईद रजियल्लाहु अन्हु, हजरय शुरहबील बिन हसना रजियल्लाहु अन्हु।

४९) उनीहरूले के लेखे ?
उत्तर: बिस्मिल्ला हिर्रहमानिर्रहीम।

५०) कुरान पाकमा अल्लाह पाकका कति नाम आएका छन् ?
उत्तर: 99 नाम ।

५१) कुरान पाक कुन महीनामा अवतरित भयो ?
उत्तर: रमजानुल मुबारकमा।

५२) कुरान कुन रातमा अवतरित भयो ?
उत्तर: लैलतुल कद्रमा ।

५३) त्यो कुन सूरए मुबारक हो जुन मुसलमान माथि पाॅचै नमाजमा पढ्न वाजिब छ ?
उत्तर: सूरए फातिहा।

५४) कुरान पाकको सबैभन्दा ठूलो सूरत कुन हो ?
उत्तर: सूरए बकरा ।

५५) सूरए बकरा मा आदम अलैहिस्सलामको बयान कतिपटक आएको छ ?
उत्तर: पाॅच पटक।

५६) “आस्थावानहरू तिमी माथि रोजा अनिवार्य गरियो” यसको बयान कुरानको कुन सूरतमा छ ?
उत्तर: सूरए बकरामा।

५७) कुरान पाकको त्यो कुन पारा हो जसमा एउटा सूरत छ त्यो पनि अधुरो ?
उत्तर: दोस्रो पारे(सूरए बकरा)

५८) हजरत जिब्राईलको कुरानमा कति पटक नाम आएको छ ?
उत्तर: तीन पटक।

५९) स्त्रीहरूको गवाहीको बारेमा कुरानको के आदेश छ ?
उत्तर: यदि दुई पुरूष छैनन् भने एक पुरूष र दुई स्त्री होउन ताकि एउटीले भुलिन भने अर्कीले याद दिलाउस ।

६०) मुशरिका( धेरै खुदाहरूलाई मान्ने वाली) स्त्रीहरूसंग विवाह निषेध कुन सूरतमा गरिएको छ ?
उत्तर: सूरह बकरा आयत 221 ।

६१) कुरान पाकमा कल्म-ए-तैय्यब(लाइला-ह-इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूल्लाह) कति पटक आएको छ ?
उत्तर: पूर्ण कल्म-तैय्यब एक पटक पनि आएको छैन।

६२) कुरान पाकको लामो आयत कुन हो ?
उत्तर: आयतुल कुर्सी ।
६३) कुरान पाकमा यो किताबे इलाही(कुरान)का कति नाम प्रयोग भएका छन् ?
उत्तर: 55 पटक।

६४) “अक्ले कुल”(पूर्ण विवेक) को मालिक कुन फरिश्ता( ईश्वरीय दूत) लाई भनिएको छ ?
उत्तर: हजरत जिब्राईल अमीनलाई ।

६५) अल्लाह तआलालाई न नींद आउॅछ न ऊॅघ यसको बयान कुन पारामा छ ?
उत्तर: तेस्रो पारा मा ।

६६) त्यो कुन आयत हो जसलाई घरमा पढ्दा शैतान भाग्छ ?
उत्तर: आयतुल कुर्सी ।

६७) र यसको बयान कहाॅ छ ?
उत्तर: प्रख्यात आयतुल कुर्सीमा ।

६८) कुरान पाकको दोस्रो लामो सूरत कुन हो ?
उत्तर: सूरए आले इमरान ।

६९) सूरए अननिसाको विषय के हो ?
उत्तर: महिलाको अधिकार ।

७०) रक्सी न पिउनेको आदेश कुन सूरतमा बयान छ ?
उत्तर: सूरए माइदा ।

७१) रक्सी को हालतमा नमाजको नजीक न जाऊ कुरान पाकको आयत के हो ?
उत्तर: “या अय्युहुलजी न आ मनू ला तकरबुस्सला त व अन्तुम सुकारा हत्ता तअलमू मा ताकूलू न”
अर्थात: हे आस्थावानहरू तिमी रक्सीको नशामा मस्त भएर नमाजको नजीक नजाऊ जब सम्म तिमी यो बुझ्दैनौ कि तिमी के पढीरहेको छौ।
नोट: शुरूमा यो आदेश थियो तर पछि रक्सी हराम गरियो।

७२) तयम्मुम वाली आयत कुन सूरतमा छ ?
उत्तर: सूरए माइदा र सूरए निसा ।

७३) “आज मैले तिम्रो धर्म तिम्रो लागि पूरा गरिदिए र आफ्नो इनआम तिमी माथि पूरा गरको छु र तिम्रो लागि इस्लामलाई रुचाएं” यो आयत कुन मुबारक सूरतमा छ ?
उत्तर: सूरए माइदा आयत 4 ।

७४) सूरए अलअअराफ कुरान पाकको एउटा सुरत हो अअराफ के हो ?
उत्तर: अअराफ स्वर्ग र नर्कबीचको ठाउॅको नाम हो ।

७५) अल्लाह तआलाले सबैभन्दा पहिला जिहाद(धार्मिक युद्ध) को आदेशमा कुन आयत अवतरित गर्नु भयो ?
उत्तर: “हर्रिद्विल मोमिनी न अलल कितालि” ।

७६) जंगे बदरमा फरिश्ताहरूको आगमनको बयान कुन सूरतमा छ ?
उत्तर: सूरए अनफालमा ।

७७) सूरए अनफाल के को लागि बढी पढीन्छ ?
उत्तर: जिहादको लागि

७८) कुरान पाकको त्यो कुन सूरत हो जसमा अल्लाहले कुरानको आफ्नो मुहाफिज(रछ्या गर्ने वाला) भन्नुभएको छ ?
उत्तर: सूरए हजर ।

७९) कुरान पाकमा मेराजको वर्णन कुन कुन सूरतमा छन् ?
उत्तर: सूरए बनी इस्राईल र सूरए अन्नजम मा ।

८०) नज्जाशी(राजा) को दरबारमा हजरत जाफर तय्यारले कुन सूरत पढ्नुभएको थियो ?
उत्तर: सूरए मरियम ।

८१)के नज्जाशीले पछि इस्लाम स्वीकार्यो ?
उत्तर: अॅ ।

८२) कुरान पाकको  कुन सूरत एउटी महिलाको नाममा छ ?
उत्तर: सूरए मरियम ।

८३) कुरान पाकमा अम्बिया(नबी) को नामबाट कति सूरत छन् ?
उत्तर: 6 ।

८४) अल्लाह तआलाले नबी-ए करीम सल्ल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई “रहमतुल लिलआलमीन” को उपाधिले कुन सूरतमा याद गर्नुभएको छ ?
उत्तर: सूरए अम्बियामा ।

८५) सूरए नूरमा कुन उम्मुल मोमिनीन(मुसलमानहरूकी आमा) को पवित्रताको बर्णन छ ?
उत्तर: हजरत आईशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा ।

८६) सूरए अलकससमा कुन पैगम्बरको विस्तारमा बयान छ ?
उत्तर: हजरत मूसा अलैहिस्सलामको ।

८७) कुरान पाकमा तीन यस्ता व्यक्तित्वहरूको नाम लिइएको छ जसको नुबुव्वतको प्रष्ट रूपमा बयान छैन तर उनलाई सम्मानका साथ नाम पुकारिएको छ ?
उत्तर: लुक्मान, अजिजे मिस्र र (सिकन्दर) जुलकरनैन ।

८८) शिर्कको बारेमा कुरानको के आदेश छ र त्यो कुन सूरतमा छ ?
उत्तर: वास्तवमा शिर्क भन्दा ठूलो अरू कुनै पाप छैन ।(सूरए लुक्मान ) 

८९) खातिमुन नबीयीन(सबै नबीहरूमा अन्तिम नबी) हुनुको प्रमाण कुरानको कुन सूरतमा छ ?
उत्तर: सूरए अहजाब आयत 40

९०) पर्दाको बारेमा आदेश कुन सूरतमा छ ?
उत्तर: सूरए अहजाबमा

९१) त्यो कुन सूरत हो जसमा अजवाजे मुतह्हरात(हुजूरकी स्रीमतीहरू)लाई प्रष्ट शब्दमा अहले बैत(घर वाला) भनिएको छ ?
उत्तर: सूरए अहजाबको आयत 32 र 33 मा।

९२) मुसलमानहरूकी आमा मध्ये पूरै  कुरान पाक याद कसलाई थियो ?
उत्तर: हजरत आईशा साद्दीका रजियल्लाहु अन्हा लाई।

९३) कुरान पाकमा उलमा को शब्द कति पटक आएको छ ?
उत्तर: दुई पटक

९४) कुरान पाकको कुन सूरतमा नबी-ए अकरम सलल्लाहु अलैहिस्सलामलाई “सिराजम मुनीरा” (उज्यालो दीप) को उपाधिले याद गरिएको छ ?
उत्तर: सूरए फातिरमा

९५) नबी-ए अकरम सलल्लाहु अलैहिस्सलामलाई कुन सूरतमा “अमीन” को नामले पुकारिएको छ ?
उत्तर: सूरए अददुखान आयत 18

९६) कुरानको त्यो कुन सूरत हो जुन नबी-ए अकरम सलल्लाहु अलैहिस्सलामको नाम मुबारकमा छ ?
उत्तर: सूरए मुहम्मद सलल्लाहु अलैहिस्सलाम ।

९७) नबी-ए अकरम सलल्लाहु अलैहिस्सलामको नाम कुरानमा कति पटक आएको छ ?
उत्तर: चार पटक

९८) बैअते रिजवानको बयान कुन सूरतमा छ ?
उत्तर: सूरए फतह

९९) कुरान पाकको त्यो सूरतको नाम के हो जसमा जिन को साथमा मानवको पनि वर्णन छ ?
उत्तर: सूरए रहमान

१००) “फबि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान” को अर्थ के हो ?
उत्तर: बस तिमी आफ्नो पालनकर्ताको कुन कुन इनआमलाई झुटलाउछौ।

१०१) नमाज जुमाको आदेश कुन सूरतमा बयान छ ?
उत्तर: सूरए जुमा मा ।

१०२) त्यो कुन सूरत हो जसलाई कुरानको चौथाइ भनिएको छ ?
उत्तर: सूरए जिलजाल र सूरए अलकाफिरून ।

१०३) चुगलखोरहरूको शरबाट बच्नको लागि कुन सूरत पढ्न पर्छ ?
उत्तर: सूरए मुनाफिकून ।

१०४) तलाकको बारेमा धेरै मसाइल(धर्म प्रश्न) कुन सूरतमा छन् ?
उत्तर: सूरए तलाकमा

१०५) सूरए अलहाक्कामा कुन समुदायको बर्बादीको बयान छ ?
उत्तर: कौमे आद र कौमे समूद)

१०६) रसूले पाक सलल्लाहु अलैहिस्सलामले तब्लीग(धर्म प्रचार) को शुरूवात कुन सूरतबाट गर्नुभयो ?
उत्तर: सूरए मुदस्सीरको आयतबाट

१०७) रसूले पाक सलल्लाहु अलैहिस्सलाम माथि जिब्राईल अलैहिस्सलाम कति पटक वही लिएर आए ?
उत्तर: 2400 पटक ।

१०८) कयामत(महाप्रलय)को खास बयान कुन सूरतमा छ ?
उत्तर: सूरए अलकयामह ।

१०९) सूरए कौसरमा नबी-ए पाक सलल्लाहु अलैहिस्सलामलाई “कौसर” को खुशीको खबर दिदै गर्दा कुन कुराको आदेश दिइयो ?
उत्तर: नमाज र कुर्बानी को ।

११०) कुरान पाकको कुन सूरतमा नबी-ए पाक सलल्लाहु अलैहिस्सलामका मुशरिक(काफिर) काका अबु लहबको नाम आएको छ ?
उत्तर: सूरए अललहबमा ।

१११) त्यो कुन सूरत हो जसलाई तीन पटक पढ्दा पूरै कुरानको सवाब(पूण्य) मिल्छ ?
उत्तर: सूरए इख्लास ।

११२) अल्लाह तआलाले कुन सूरतमा आफ्नो वह्दानियत(खुदा एक हुनुको) पूर्ण बयान गर्नुभएको छ ?
उत्तर: सूरए इख्लासमा ।

११३) सूरए फलकमा कुन चीजहरूमा शरण माग्नेको पाठ दिइएको छ ?
उत्तर: क) हरेक चीजको बुराई(खराबी)बाट जुन उसले सिर्जना गर्यो

ख) अंध्यारो रातको बुराई बाट

ग) गंडोमा फुक्ने वालाको बुराईबुराई
घ) ईर्ष्या गर्ने वालाको बुराईबाट ।

११४) कुरानको अन्तिम वही कसले लेखे ?
उत्तर: हजरत उबई इब्ने कअब रजियल्लाहु अन्हु ।

११५) कुरान पाकमा शब्द “अल्लाह” कति पटक आएको छ ?
उत्तर: 2702 पटक (नईमी)

११६) कुरान पाकमा कसलाई हरामजादा भनिएको छ ?
उत्तर: वलीद बिन मुगीरालाई

११७) कुरान पाकमा जुलकरनैनको बयान छ त्यो को थियो ?
उत्तर: फारसको राजा

११८) कुरान पाकको पहिलो अनुवाद कुन भाषामा भएको हो ?
उत्तर: फारसी भाषामा ।

११९) कुरान पाक अंग्रेजी भाषामा सबैभन्दा पहिला कसले अनुवाद गरे ?
उत्तर: अलैकजेण्डर रोसले सन् 1649 मा

१२०) कुरान पाक उर्दू भाषामा सबैभन्दा पहिला कसले अनुवाद गरे र कहिले ?
उत्तर: शाह रफिउद्दीनले सन् 1774 मा ।

-जाहिदा बानू , अर्घाखाॅची

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here